intro giris                                    .

.